Η εγγραφή μέλους στην Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου γίνεται κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου και υποβολής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από το καθορισμένο ποσό ετήσιας συνδρομής (10 ευρώ). Οι πρόνοιες εγγραφής μέλους καταγράφονται στο Άρθρο 7 του καταστατικού:

1. Μέλος δικαιούται να εγγραφεί κάθε πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και το οποίο έχει ασχοληθεί με προφορική ιστορία ή αποδεδειγμένα έχει ενδιαφέρον για την προφορική ιστορία.

2. Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν συμπλήρωσης και υποβολής αίτησης του ενδιαφερομένου και της έγκρισης της πλειοψηφίας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει εντός 30 ημερών να καταβάλει τη συνδρομή του για να επικυρωθεί και να ενεργοποιηθεί η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος του Σωματείου οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά τη γνώμη του έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή οποιοδήποτε άτομο εγνωσμένου κύρους που κρίνεται ότι έχει προσφέρει στον τομέα της Προφορικής Ιστορίας και η ανακήρυξη γίνεται κατόπιν εισήγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου μέλους του Σωματείου.

4. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Η υποβολή του εντύπου μπορεί να γίνει κατόπιν διευθέτησης μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.